I. Informació general.
Artesanies Carme Piquet, S.L. , Amb domicili social a Major de Sarrià, 222 08034 Barcelona, amb telèfon de contacte, Telf: 932050028, amb CIF B62786843 i amb adreça de correu electrònic acpiquet@acpiquet.com

Exposa que aquesta empresa té el seu domini a acpiquet.com i és on realitza les vendes. Aquest domini és propietat exclusiva de Artesanies Carme piquet, SL

II. Objecte.
Botiga virtual de venda de productes d’articles de disfresses i complements per carnaval, així com qualsevol confecció realitzada pel mateix. La utilització d’aquest Lloc Web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Per això, Artesanies Carme Piquet, S.L. recomana a l’Usuari llegir les mateixes atentament, així com les condicions generals de contractació si escau, cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

Artesanies Carme Piquet, S.L. podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i / o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar els mateixos.

III. Del lloc web i Responsabilitat del prestador.
Artesanies Carme Piquet, S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, o qualsevol altre dependents d’aquest, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’empresa. Aquest lloc web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. Tanmateix, algunes dades o informacions contingudes en les pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d’errors, de manera que no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra forma per tals problemes tècnics. Artesanies Carme Piquet, S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquestes fallades o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines externes objecte de reenviament de la pàgina principal.

Qualsevol informació anunciada per Artesanies Carme Piquet, SL al seu lloc web, haurà de ser en tot cas confirmada davant la mateixa Artesanies Carme Piquet, SL mitjançant qualsevol de les maneres de contacte, per tal de garantir en tot cas la major certesa de la veracitat de tot els exposat al site. Aquest lloc web disposa d’un procés en línia de venda de productes, que es regirà en tot cas pel que disposa les condicions generals de contractació exposades en el lloc web. En cas que es plantegés algun incident en el procés de contractació ha de seguir el procediment indicat en les condicions de contractació.

En cas que en els llocs web propietat de Artesanies Carme Piquet, SL puguin albergar banners que permetin a l’usuari l’accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers. En aquest cas Artesanies Carme Piquet, S.L. no es fa responsable dels continguts que hi poguessin trobar allotjats i procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il · lícit, un cop l’empresa l’hagi comprovat.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l’Usuari, Artesanies Carme Piquet, SL, podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis a la seva pàgina web per problemes tècnics o causes de força major.

IV. Propietat Intel · lectual.
El contingut del lloc web és una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel · lectual amb tots els drets reservats per Artesanies Carme Piquet, SL, no es permetrà la reproducció ni transmissió de cap manera, ni per cap mitjà de part o de tot el contingut del material d’aquest lloc web, incloent sense ser limitatiu, text, gràfics, codi de disseny, sense prèvia autorització de l’autor. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació del codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a aquest efecte.

Tots els logotips i marques d’Artesanies Carme Piquet, SL. es troben registrats com marques en els registres públics corresponents comptant d’aquesta manera amb el benefici de la fe pública registral davant qualsevol tipus de controvèrsia en aquest sentit.

Els logotips aliens a Artesanies Carme Piquet, SL que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent en tot cas ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin donar-se respecte a ells. La col · locació dels mateixos al lloc web de Artesanies Carme Piquet, SL ha estat en tot cas, prèvia comunicació i acceptació per part dels mateixos.

El disseny del lloc web és propietat de Artesanies Carme Piquet, SL des de la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, per tant, serà necessària l’autorització expressa i per escrit de Artesanies Carme Piquet, SLpara seva reproducció parcial o total, així com per a l’explotació, distribució i comercialització en general .

Les reclamacions que poguessin interposar pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest Lloc Web se a la següent adreça de correu electrònic: acpiquet@acpiquet.com

VI. Llei Aplicable i Jurisdicció.
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de Artesanies Carme Piquet, SL o qualsevol dels que en depengui, s’aplicarà la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de d’aquest lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) i, si escau , els Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que s’ha subscrit Artesanies Carme Piquet, SL en el moment de produir-se la controvèrsia. Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça: acpiquet@acpiquet.com

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
En compliment del que disposa el Reial Decret 1906/99 de disset de desembre, per la qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals, i de la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista (Llei 7/1996 de 15 de gener, modificada per la Llei 47/2002 de 19 de desembre) pel aplicable al que disposa sobre les vendes a distància en els articles 38 i següents, Artesanies Carme Piquet, SL informa:

Aquest document suposa la regulació general dels servicionotos prestats per Artesanies Carme Piquet, SL a través del web, constituint el marc jurídic que desenvolupa aquesta relació contractual de venda.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, modificat per la Llei 39/2002, de 28 d’octubre, de transposició a l’ordenament jurídic espanyol de diverses directives comunitàries en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris que incorpora les modificacions introduïdes per la Llei 22/2003, de 9 de juliol , concursal, i Incorpora les modificacions introduïdes per la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, modificada per la llei 47 / 2002 per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància, i per al’adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Els serveis oferts per Artesanies Carme Piquet, SL podran ser contractats per qualsevol usuari que compleixin amb els requisits establerts en les presents CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ i AVÍS LEGAL disponibles en tot moment en el lloc web de Artesanies Carme Piquet, SL

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per Artesanies Carme Piquet, SL

Els serveis que Artesanies Carme Piquet, S.L. presta actualment i que són objecte d’aquest contracte, són de Botiga virtual de venda de productes d’articles per carnaval i peces de confecció.

L’accés a la informació és completament gratuït, mentre que el servei de compra de productes és onerós, especificant en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports, i els càrrecs per impostos.

El procediment de contractació es durà a terme en l’idioma castellà en tot cas, pot Artesanies Carme Piquet, SL, establir la possibilitat de dur a terme la contractació del servei en altres idiomes especificats.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS.
Artesanies Carme Piquet, SL, amb domicili social a Major de sarria, 222 08034 Barcelona, amb telèfon de contacte, 932050028 i adreça de correu electrònic acpiquet@acpiquet.com

I, de l’altra, pel CLIENT, les dades introduïdes per realitzar la compra o per realitzar algun suggeriment, mitjançant el formulari establert a aquest efecte, són els que han estat consignats per ell mateix. Totes les dades incloses en ell han estat introduïts directament pel client, de manera que la responsabilitat sobre l’autenticitat dels mateixos correspon, directament i exclusivament al CLIENT.

3. OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA.
El CLIENT és l’únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i complets. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a TArtesanies Carme Piquet, noms a un tercer.

4. CONDICIONS DEL SERVEI
Les condicions comercials d’aquest servei i les ofertes que eventualment es puguin dur a terme per Artesanies Carme Piquet, SLsiempre apareixen en l’esmentada pàgina web de manera que es poden consultar, arxivades o impreses.

Artesanies Carme Piquet, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Contractació així com qualssevol altre document exposat al lloc web.

5. RESPONSABILITATS.
Artesanies Carme Piquet, S.L. no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del web, o en els seus serveis i / o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguin la seva origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d’urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l’error hagués estat produït per un tercer aliè a l’Organització empresarial de Artesanies Carme Piquet, SL

Artesanies Carme Piquet, S.L. es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web, llevat que aquestes haguessin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l’organització, sense autorització expressa per part de l’empresa.

El servei prestat per Artesanies Carme Piquet, SL es cenyeix exclusivament a posar a disposició dels clients els productes, fent-se responsable en aquest cas d’aquests productes en cas de fallida tècnica dels mateixos. Per això, en cas de requerir assistència tècnica respecte a aquests l’han de prestar Artesanies Carme Piquet, SL o, si s’escau pel fabricant.

En cas que en els llocs web propietat de Artesanies Carme Piquet, SL puguin albergar banners que permetin a l’usuari l’accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers. En aquest cas Artesanies Carme Piquet, S.L. no es fa responsable dels continguts que hi poguessin trobar allotjats i procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il · lícit, un cop l’empresa l’hagi comprovat.

El CLIENT es compromet a complir amb el que estableix l’AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per Artesanies Carme Piquet, SL en el seu lloc web en el moment de la compra del producte.

6. PROCEDIMENT DE COMPRA.
Al dia d’Avui el procediment de contractació via web del servei es porta a terme a través del lloc web de Artesanies Carme Piquet, SL és dut a terme completament de forma electrònica, sent necessari per iniciar trobar registrat com a usuari del lloc web. Els passos per dur a terme la contractació són els següents:

6.1 SELECCIÓ DEL PRODUCTE:
N’hi ha prou amb prémer sobre el producte sol · licitat per obtenir la fitxa detallada, en la qual es mostra la marca, les característiques pròpies, el preu, els impostos i les possibles promocions, ofertes o regals que pugui comportar.

Si es desitja que el producte en qüestió sigui afegit a la “cistella”, només cal que es premi sobre la icona de “carret de la compra” apareixent una pàgina amb aquells productes ja afegits a la cistella de la compra, on es donarà l’opció a l’usuari per continuar comprant, actualitzar, o finalitzar la comanda. Per eliminar marqui l’opció Suprimeix o estableixi les seves unitats a 0 i feu clic a Actualitza “. Sobre aquesta pantalla es punxarà sobre finalitzar comanda i automàticament es passarà a la fase de contractació pròpiament dita.

6.2 CISTELL DE LA COMPRA:
En la segona fase del procediment, apareixeran reflectits tots i cadascun dels productes seleccionats pel client al llarg de la navegació pel lloc web.

En aquest apartat apareixeran reflectits els següents camps:

Unitats de Productes.
Articles concrets.
Preu de cada producte.
Total. (Inclòs l’IVA)
Opció de Eliminar producte de la cistella.

Un cop el client accedeix i aquest lloc web pot continuar comprant pel lloc web o, si s’escau Continuar amb el procediment de contractació del producte seleccionat, seleccionant “Finalitzar comanda”
En tot cas l’usuari podrà conèixer les condicions generals de contractació prement sobre “condicions de contractació”.

6.3 INTRODUCCIÓ DE DADES O FASE DE REGISTRE
En tercer lloc, un cop seleccionat premut el botó de “Finalitzar comanda” es passa a la fase d’identificació del client. En aquest punt hi ha dues formes de fer-ho. En primer lloc el Registre de Nou Usuari, i en segon lloc l’ingrés mitjançant usuari i contrasenya de usuari registrat.

Si Registrar com a nou usuari se sol · licitaran les dades personals:

Empresa.
Nom.
Cognoms.
NIF.
Direcció.
Població.
Codi Postal.
Província.
País.
Telèfon.
Email.
Contrasenya.
En aquesta fase és estrictament obligatòria la lectura i acceptació expressa de les presents condicions generals de contractació i de la Política de Privacitat de Dades. En aquest cas serà necessari seleccionar la casella disposada a aquest efecte per poder accedir al Procés de Contractació pròpiament dit.

6.4 RESUM DE COMPRA.
En aquest pas es mostren les dades:

Dades de Facturació: Dades de contacte sobre els quals es durà a terme la Factura corresponent.

Dades d’Enviament de la compra: Dades on el client ha decidit enviar la mercaderia. (En cas de no indicar el contrari per part del client, les dades de facturació i d’enviament seran per defecte els mateixos)

Observacions personals del client: Apartat on el client exposa alguna indicació, observació o recomanació al responsable del lloc web.

Desglossament dels Productes seleccionats, concretant Tipus, Preu, impostos, descomptes. En aquesta fase és estrictament obligatòria la lectura i acceptació expressa de les presents condicions generals de contractació i de la Política de Privacitat de Dades. En aquest cas serà necessari seleccionar la casella disposada a aquest efecte per poder accedir al Procés de Contractació pròpiament dit.

El procés acaba prement sobre l’opció “Finalitzar Comanda”

6.5 ENVIAMENT DE CONFIRMACIÓ VIA MAIL
Un cop premut el botó de finalitzar el procediment de contractació, automàticament el Client rebrà un correu electrònic a l’adreça que proporciono en la fase de registre en el qual es mostrarà tota la informació relativa a la seva compra. Concretament es remetrà un correu electrònic amb la mateixa informació mostrada a la pantalla prèvia, del pas 6.4. El correu electrònic s’ha de remetre en el termini màxim de 24 hores segons estableix la Llei Tanmateix i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, poden arribar a produir-se errors que quedin fora del control del responsable del lloc web, de manera que es prega que en cas de no rebre aquest correu electrònic de part de l’empresa es posi en coneixement de l’empresa.

7. ENVIAMENT DEL PRODUCTE
Totes les comandes confirmats abans de les 17,00 hores es tramiten en les 24 hores següents, per procedir a continuació al seu enviament, per lliurar entre les 24 i 72 hores següents a través d’agència de transport. Les comandes rebudes després de les 14:00 h. de divendres, seran enviats el dilluns següent a primera hora. Si per qualsevol causa hagués un retard en l’enviament ens posaríem en contacte i comunicaríem el termini de lliurament estimat. Per a aquells enviaments fora de la península el termini de lliurament és superior.

En qualsevol cas, qualsevol compra pagada amb targeta de crèdit, serà realitzada a través de de la passarel · la de pagaments sota servidor segur, això significa que les dades facilitades viatgen de forma xifrada i segura. En cap moment Artesanies Carme Piquet, S.L. té accés a les seves dades de targeta.

8. GARANTIA I RECLAMACIONS
Tots els productes oferts a través del lloc web són originals de la marca. Tots els productes tenen una garantia de compra des del moment del lliurament, respecte a les faltes de conformitat amb el producte.
Tanmateix, i d’acord amb el que disposa la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum, es presumeix que tots els defectes o faltes de conformitat amb l’oferta que es manifestin dins dels 6 primers dies, es deuen a errors de fabricació, fent-se responsable en aquest cas la marca en qüestió del producte. Per errors, fallades o deficiències a partir d’aquesta data serà càrrec del client demostrar que es tracta d’errors de fabricació i no pel seu ús.

A tots els efectes s’entendrà realitzat el lliurament del producte en el moment que aparegui en l’albarà de lliurament del producte.

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte, disposa d’un termini de 7 dies, a comptar de la data de lliurament del producte per retornar-lo. En aquest cas les despeses d’enviament i recollida aniran per compte del client. Abans de realitzar aquesta devolució el client s’ha de posar en contacte amb l’empresa en el termini indicat a través d’e-mail, telèfon o fax moment en què se li indicarà el procés de devolució. Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà rebuda per l’empresa. Per poder admetre la devolució haurà d’estar tant el producte com el seu embalatge en perfectes condicions, sense ratllades ni embalatge trencat o deteriorat i incloent tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris. El client haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada pel client.

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el CLIENT té a la seva disposició les següents adreces:

Artesanies Carme Piquet, S.L.
C / Major de Sarrià, 222 08034 BARCELONA.
Telf: 93 205 00 28 / 93 205 87 08
acpiquet@acpiquet.com

9. VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM PROVA D’ACCEPTACIÓ i PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
Ambdues parts declaren expressament que l’acceptació de l’oferta de servei de acpiquet.com pel CLIENT es porta a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit en l’apartat 6, PROCEDIMENT DE COMPRA.

El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits en el punt 6 per al procés de compra dels productes i complements pel CLIENT, suposa l’acceptació integra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per contractar. El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de forma expressa l’acceptació de les mateixes.

10. NUL · LITAT PARCIAL
Si qualsevol part d’aquestes condicions de servei fora contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resultessin nul ja incorporar a la resta de les condicions de servei.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de www.acpiquet.com o qualsevol dels que en depengui, s’aplicarà la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de d’aquest lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) i, si escau, els tribunals arbitrals als quals s’ha subscrit Artesanies Carme Piquet, SL. en el moment de produir-se la controvèrsia. Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça acpiquet@acpiquet.com